Categorie
Cronaca

türkiye’de kumar yargı yetkisi uzlaşma 12

Yargı Reform Adımlarıyla Güçleniyor

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ilesoruşturma evresinde sulh ceza hâkimi yetkilidir. (2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkmasıkendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa;kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklıtutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmişolduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa aitkişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafazaedilir. – (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri,işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaralarısorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkındahâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ileilişkilerine dair sorular yöneltilir. C) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlarnedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veyadeğiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafındangerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık,tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu husustagerektiğinde kendisine yemin verdirilir.

Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsaresmî sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzereek süreler verilebilir; ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez. (2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemiüzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. (2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türkmakamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir. – (1) Mahkeme,  her zamanbilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebileceği gibi, ilgililerdenbirinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya çağırabilir. (4) Bilirkişi tarafındandüzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana,vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudanverilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. A) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddedebelirtilen listelerde yer almış bulunanlar. (7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metnidosyaya konulur. (3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdakisüreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işeilişkin diğer davada tekrar edilmez. – (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinentanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veyatanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar veher hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığailişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır. (3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehliketeşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğinortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunmahakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. – (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktanönce “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yeminederim.” ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlinde”Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yeminederim.” biçiminde olur.

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ilezabıt kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. (3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa eksavunmasını hazırlaması için süre verilir. (2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerininuygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığındaaynı hüküm uygulanır. (9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya cezaverilmesine yer olmadığı kararı verilemez\. Kazançlarını anında çek, hızlı ve kolay işlemlerin keyfini sür. paribahis\. (7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veyaaçılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yerolmadığı kararı verilir. Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yerolmadığı kararı verilir. (2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin veyakanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da kanunî temsilciside Cumhuriyet savcısının ve katılanın veya vekilinin açıklamalarına cevapverebilir. (4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü vesesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesiolanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır. (3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükşehirbelediye sınırları içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veyavekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesine karar veremez. (3) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterileneksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra yenideniddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir.

İşbu Aydınlatma Metninde, özel ve/veya genel nitelikli olma ayrımı yapılmaksızın, her neviden veri için “Kişisel Veri” ifadesi kullanılacak olup durumun gereğine göre özel nitelikli kişisel verilerin de bu ifade kapsamına dahil edilebileceğini belirtmek isteriz. Keza, internet sitemizi kullanırken size daha efektif hizmet sağlayabilmek adına çerezler, web işaretçileri ve benzeri uygulamaları da kullanabilmekteyiz. Çerez kullanımının durdurulmasını tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek her zaman sağlayabilirsiniz. Çerez kullanımının durdurulması, internet sitemizdeki bazı fonksiyonların kullanımını sınırlandırabilecektir. Bu yazı yalnızca bilgilendirme amaçlı yayımlanmış olup, tüm hakları Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na aittir. İdare Hukuku mevzuatı ve özellikle de İdari Yargılama Usul Kanunu, diğer hukuk alanlarına nazaran daha ayrıntılı sayılabilecek kurallar içermekte olup, hak kaybına uğranılmaması açısından, herhangi bir işlem yapılmadan önce “İdare Hukuku” alanında hizmet veren avukatlardan hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz. Maddesi gereğince aksine bir düzenleme bulunmadıkça genel itiraz yolu ile yapılmaktadır.

(1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır bulunabilirler. (4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur. (3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir. (5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarakuygulanabilir. (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesigerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek hâkim veyamahkemenin takdirine bağlıdır. (7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır vegerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir. (4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir.Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez veilgili kurum ve kişilere gönderilmez. (3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamdadüzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.

(2) Halkın bir kısmını diğer birkısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldanyirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarıncaveya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veyabelgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yılakadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Atık veya artıkları izinsizolarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yukarıdaki fıkradatanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapiscezasına hükmolunur. İşlenmesi hâlinde, fail hakkındabir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Kişiler arasındakihaberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üçyıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kamu kurumları arasındakihaberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır. Zorlamak amacıyla, cebir veyatehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Engel olunması hâlinde, biryıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Bu fiiller, hiyerarşi veyahizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynıişyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde,yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  • (2) Verilecek ceza, suçun alenenişlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçtebiri oranında artırılır.
  • Bu durumda, yapılan tespitveya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geçon gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir.

(5) Bu suç nedeniyle kovuşturmabaşlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayanveya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesinikolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezayahükmolunmaz. (3) İlişkin olduğu suç nedeniylehüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bumaddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir. (2) İşlenmiş olmakla birlikte,sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçuyetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne görecezalandırılır. (3) Aleyhine tanıklık yapılankişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesihâlinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadarı indirilebilir. (2) Aleyhine tanıklık yapılankişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak niteliktekarar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde,verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. (5) Bu suçun işlenmesi sırasındakasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesidurumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Rüşvet veren veya bu konudakamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, soruşturma başlamadan önce,pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde,hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de kamugörevlisinden alınarak kendisine iade edilir. (2) Suçun, zimmetin açığaçıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecekceza yarı oranında artırılır. (3) İhaleye fesat karıştırmasonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmişise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmaklabirlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasınıengellemez. (3) Bu suçun işlenmesi sırasındakasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesidurumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (3) Tahrik konusu suçlarınişlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıylacezalandırılır.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *